Pomiń nawigację

Autoscale LANSA Windows VM ScaleSet with Azure SQL Database

autor: Rob Goodridge
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2016

The template deploys a Windows VMSS with a desired count of VMs in the scale set and a LANSA MSI to install into each VM. Once the VM Scale Set is deployed a custom script extension is used to install the LANSA MSI)

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
msiUri URL of the LANSA MSI to install on each VM.
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
minInstanceCount Minimum number of VM instances (1 or more).
maxInstanceCount Maximum number of VM instances (100 or less).
databaseName The name of the new database to create.
collation The database collation for governing the proper use of characters.
edition The type of database to create.
requestedServiceObjectiveName Describes the performance level for Edition
maxSizeBytes The maximum size, in bytes, for the database
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
webUsername Web Server username on all VMs.
webPassword Web Server password on all VMs.
databaseLogin The admin user of the Azure SQL Database
databaseLoginPassword The password of the admin user of the Azure SQL Database
webServerMaxConnect The maximum number of LANSA jobs to run on each Web Server. Setting triggerWebConfig will cause this value to be updated.
installMSI Install the MSI: Set this to 1 to execute an MSI install. Usually set to 0 when updating the stack
updateMSI Update Stack: Set this to 1 to execute an MSI Upgrade. Obtains the specified MSI and installs it. Ensure the LansaMSI parameter is set correctly. If the LansaMSI parameter is not different a repair will be performed
uninstallMSI Uninstall the MSI: Set this to 1 to uninstall the MSI. The MSI used to uninstall is the last one that was installed. It is called c:\lansa\MyApp.msi
triggerWebConfig Update Stack: Set this to 1 to update the web configuration
imageOffer The offer of the image. Allowed values: lansa-scalable-license, lansa-scalable-license-preview
gitBranch Git Branch
trace Switch tracing on. Allowed values Y or N
fixLicense Re-run licensing

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/lansa-vmss-windows-autoscale-sql-database/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/lansa-vmss-windows-autoscale-sql-database/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure