Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Kubernetes cluster with VMSS Cluster Autoscaler

autor: Bart Jansen
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

This template deploys a vanilla kubernetes cluster initialized using kubeadm. It deploys a configured master node with a cluster autoscaler. A pre-configured Virtual Machine Scale Set (VMSS) is also deployed and automatically attached to the cluster. The cluster autoscaler can then automatically scale up/down the cluster depending on the workload of the cluster.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
vmName The name of your VM master node.
vmssName The name of your VMSS cluster.
location Location for all resources.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminKey SSH Key for the Virtual Machine.
defaultNodeCount The initial node size of your VMSS cluster.
minNodeCount The min node size of your VMSS cluster.
maxNodeCount The max node size of your VMSS cluster.
spClientId ServicePrincipal ClientID
spClientSecret ServicePrincipal Secret
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmssDnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the VMSS.
vmSize The size of the VM
virtualNetworkName Name of the VNET
subnetName Name of the subnet in the virtual network
vmssSubnetName Name of the VMSS subnet in the virtual network

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/kubernetes-on-ubuntu-vmss/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/kubernetes-on-ubuntu-vmss/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure