Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create Key Vault with logging enabled

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021

This template creates an Azure Key Vault and an Azure Storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
keyVaultName Specifies the name of the key vault.
location Specifies the location for all resources.
objectId Specifies the object ID of a user, service principal or security group in the Azure Active Directory tenant for the vault. The object ID must be unique for the list of access policies. Get it by using Get-AzADUser or Get-AzADServicePrincipal cmdlets.
keysPermissions Specifies the permissions to keys in the vault. Valid values are: all, encrypt, decrypt, wrapKey, unwrapKey, sign, verify, get, list, create, update, import, delete, backup, restore, recover, and purge.
secretsPermissions Specifies the permissions to secrets in the vault. Valid values are: all, get, list, set, delete, backup, restore, recover, and purge.
vaultSku Specifies the SKU for the key vault
logsRetentionInDays Specifies the number of days that logs are gonna be kept. If you do not want to apply any retention policy and retain data forever, set value to 0.
protectWithLocks Determines if the resources should be locked to prevent deletion.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.keyvault/key-vault-with-logging-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.keyvault/key-vault-with-logging-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure