The Azure Quickstart templates are currently available in English

Kentico MVC

autor: Filip Volner
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2019

This template facilitates the deployment of resources required to host Kentico MVC environments in Microsoft Azure.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
hostingPlanMVC Name of the App Service hosting plan for the Web App used to host the MVC application.
pricingTierMVC Pricing tier of the created App Service hosting plan for the MVC application. See the Microsoft Azure App Service documentation for details on pricing.
MVCSiteName Name of the Web App hosting the MVC application. By default, the deployed Web App will be available at MVCSiteName.azurewebsites.net. Keep in mind that the name must be unique across the entire Azure environment, not only within your hosting plan.
hostingPlanAdministration Name of the App Service hosting plan for the Web App used to host the Kentico administration application.
pricingTierAdministration Pricing tier of the created App Service hosting plan for the Kentico administration project. See the Microsoft Azure App Service documentation for details on pricing.
administrationSiteName Name of the Web App hosting the Kentico administration project. By default, the deployed Web App will be available at AdministrationSiteName.azurewebsites.net. Keep in mind that the name must be unique across the entire Azure environment, not only within your hosting plan.
sqlServerName Server name of the deployed Azure SQL server. The server name can contain only lowercase letters, numbers, and '-', but can't start or end with '-' or have more than 63 characters. The deployed server will be available at SQLServerName.database.windows.net. Keep in mind that the server name must be unique across the entire Azure environment, not only within your hosting plan.
sqlAdministratorLogin Login for the Azure SQL server administrator.
sqlAdministratorPassword Password for the Azure SQL server administrator account. The password is case-sensitive and may contain lower case, upper case, numbers and special characters. The default Azure password complexity rules: minimum length of 8 characters, minimum of 1 uppercase character, minimum of 1 lowercase character, minimum of 1 number. Moreover, the password cannot contain the account name of the user account performing the deployment. The password can be up to 128 characters long.
connectionStringDatabaseName Database name substituted in the 'Initial Catalog' parameter of the administration and website Web App connection strings. If left empty, the Web Apps are deployed without preconfigured connection strings.
location The geographical location to which the resources will be deployed.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/kentico-mvc-environment/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/kentico-mvc-environment/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure