Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

CI/CD using Jenkins on Azure Virtual Machine Scale Sets

autor: Alex Chen
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This is a CI/CD sample using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Machine Scale Sets

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
jenkinsVMAdminUsername User name for the Jenkins Virtual Machine.
jenkinsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Jenkins Virtual Machine.
jenkinsReleaseType The Jenkins release type.
repositoryUrl GitHub repository URL for the source code.
clientId Client id for Azure service principal.
clientSecret Client secret for Azure service principal.
VMDnsPrefix Unique DNS Name for the new Tomcat Virtual Machine.
VMAdminUsername Username for the new Tomcat Virtual Machine.
VMAdminPassword Password for the new Tomcat Virtual Machine.
OMSWorkspaceName OMS workspace name.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/jenkins/jenkins-cicd-vmss/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/jenkins/jenkins-cicd-vmss/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Alex Chen