Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploy an Azure Health Data Services MedTech service

autor: Jason Steppe
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2022

This template creates an instance of the Azure Health Data Services MedTech service. The MedTech service is an optional service of the Azure Health Data Services designed to ingest health data from multiple and disparate Internet of Medical Things (IoMT) devices and persist the health data in a Fast Healthcare Interoperable Resources (FHIR®) service within the Azure Health Data Services workspace.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
basename Base name that is used to name provisioned resources. Should be alphanumeric, at least 3 characters and less than 16 characters.
location The location where the resources(s) are deployed. This can be a different Azure region than where the Resource Group was deployed.
deviceMapping The mapping JSON that determines how incoming device data is normalized.
destinationMapping The mapping JSON that determines how normalized data is converted to FHIR Observations.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.healthcareapis/workspaces/iotconnectors/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.healthcareapis/workspaces/iotconnectors/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure