Pomiń nawigację

Azure VM Scale Set as clients of Intel Lustre

Ostatnia aktualizacja: 30.12.2015

This template creates a set of Intel Lustre 2.7 clients using Azure VM Scale Sets and Azure gallery OpenLogic CentOS 6.6 or 7.0 images and mounts an existing Intel Lustre filesystem

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
artifactsBaseUrl Base URL of the solution template gallery package
imageSku OpenLogic CentOS version to use
vmssName String used as a base for naming resources (9 characters or less). A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
adminUsername Admin username for the virtual machines
authenticationType Authentication type for the virtual machines
adminPassword Admin password for the virtual machines
sshPublicKey SSH public key that will be included on all nodes. The OpenSSH public key can be generated with tools like ssh-keygen on Linux or OS X.
clientVmSize Size of the Lustre client VM
clientCount Number of Lustre client instances
filesystemName Name of the Lustre filesystem exposed by the Lustre MGS node
mgsIpAddress IP address of the Lustre MGS node
existingVnetResourceGroupName Existing Virtual Network Resource Group where Lustre servers are deployed
existingVnetName Existing Virtual Network name (e.g. vnet-lustre)
existingSubnetClientsName Lustre clients will be deployed into this subnet within the existing Virtual Network

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/intel-lustre-clients-vmss-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/intel-lustre-clients-vmss-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure