Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Azure VM Scale Set as clients of Intel Lustre

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

This template creates a set of Intel Lustre 2.7 clients using Azure VM Scale Sets and Azure gallery OpenLogic CentOS 6.6 or 7.0 images and mounts an existing Intel Lustre filesystem

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location for the resources.
imageSku OpenLogic CentOS version to use
vmssName String used as a base for naming resources (9 characters or less). A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
adminUsername Admin username for the virtual machines, optional when scaling and existing vmss
authenticationType Authentication type for the virtual machines
adminPasswordOrKey Admin password or SSH public key for the virtual machines, optional when scaling and existing vmss
clientVmSize Size of the Lustre client VM
clientCount Number of Lustre client instances
filesystemName Name of the Lustre filesystem exposed by the Lustre MGS node
mgsIpAddress IP address of the Lustre MGS node
vnetNewOrExisting Specifies whether to use a new or existing vnet
vnetResourceGroupName Existing Virtual Network Resource Group where Lustre servers are deployed
vnetName Existing Virtual Network name (e.g. vnet-lustre)
subnetName Lustre clients will be deployed into this subnet within the existing Virtual Network
addressPrefixes Address prefix of the virtual network
subnetPrefix Subnet prefix of the virtual network
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
NewOrScaleExisting Determines whether to deploy a new instance or scale and existing scale set up or down.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/intel-lustre/intel-lustre-clients-vmss-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/intel-lustre/intel-lustre-clients-vmss-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure