Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Intel Lustre clients using CentOS gallery image

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2021

This template creates multiple Intel Lustre 2.7 client virtual machines using Azure gallery OpenLogic CentOS 6.6 or 7.0 images and mounts an existing Intel Lustre filesystem

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
imageSku OpenLogic CentOS version to use
adminUsername Admin username for the virtual machines
adminPassword Admin password for the VM
authenticationType Authentication type for the virtual machines
sshPublicKey SSH public key that will be included on all nodes. The OpenSSH public key can be generated with tools like ssh-keygen on Linux or OS X.
dnsNamePrefix Globally unique DNS name prefix name must be between 3 and 50 characters long and can contain only dashes, numbers, and lowercase letters. The domain name suffix (e.g. westus.cloudapp.zure.com) will be automatically updated based on the selected location.
clientAvailabilitySetName Lustre clients availability set name is important for grouping clients into deployments that can communicate with each other via RDMA
vmNamePrefix Prefix for the virtual machine names
clientVmSize Size of the Lustre client VM
clientCount Number of Lustre clients
filesystemName Name of the Lustre filesystem exposed by the Lustre MGS node
mgsIpAddress IP address of the Lustre MGS node
storageAccountType Storage account type (e.g. Premium_LRS or Standard_LRS). Make sure to select Premium_LRS only when using DS-series or GS-series Virtual Machines.
location Default location for the resources
existingVnetResourceGroupName Existing Virtual Network Resource Group where Lustre servers are deployed
existingVnetName Existing Virtual Network name (e.g. vnet-lustre)
existingSubnetClientsName Lustre clients will be deployed into this subnet within the existing Virtual Network
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/intel-lustre/intel-lustre-clients-on-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/intel-lustre/intel-lustre-clients-on-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure