Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Integration Service Environment Template

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Template that creates a virtual network, 4 subnets, and then an Integration Service Environment (ISE), including non-native connectors. Use as a base for templates that require a Logic Apps ISE.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
integrationServiceEnvironmentName The name of the Integration Service Environment.
location Location for all resources.
integrationServiceEnvironmentSku The SKU for the Integration Service Environment, either Developer or Premium.
skuCapacity The number of scale units for the Integration Service Environment. 0 is the base unit.
accessEndpointType The type of access endpoint to use for the Integration Service Environment. The endpoint determine whether request or webhook triggers on logic apps in the Integration Service Environment can receive calls from outside the virtual network.
managedConnectors The list of managed connectors to deploy into the ISE in JSON array format (e.g. ["sql", "ftp" ...]). The values must be from this list: sql;ftp;azureblob;azurefile;azurequeues;azuretables;sftpwithssh;edifact;x12;servicebus;documentdb;eventhubs;mq;sqldw;db2;smtp;si3270
vnetName The name of the VNET for ISE to be deployed into.
vnetAddressPrefix The VNET address prefix. For example, 10.0.0.0/22.
subnet1Prefix The prefix for the first ISE subnet. For example, 10.0.1.0/26.
subnet1Name The name of the first ISE subnet.
subnet2Prefix The prefix for the second ISE subnet. For example, 10.0.1.64/26.
subnet2Name The name of the second ISE subnet.
subnet3Prefix The prefix for the third ISE subnet. For example, 10.0.1.128/26.
subnet3Name The name of the third ISE subnet.
subnet4Prefix The prefix for the fourth ISE subnet. For example, 10.0.1.192/26.
subnet4Name The name of the fourth ISE subnet.
rebuildVNET After the first deployment, you don't need to recreate the VNET. When set to false this will skip the VNET and subnet deployment.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/integration-service-environment/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/integration-service-environment/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Thiago Almeida