Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Informatica-ADF(HDInsight)-PowerBI Quickstart

autor: uday-sg
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This Quickstart launches a Big Data solution stack which has Informatica, Azure Data Factory, HDInsight, Azure SQL Dataware house and PowerBI as stack components. This integrated stack is ready to use pre production environment.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Deployment location
sqlDWDBAdminName SQL Datawarehouse Admin Username
sqlDWAdminPassword SQL Datawarehouse Admin password
jobId Job Id of the create table automation Job, use https://www.guidgenerator.com to generate unique jobid Ex:5f32ff4e-a5c5-47af-8b70-981c896a9163
jobIdSignup Job Id of the sign-up automation Job, use https://www.guidgenerator.com to generate unique jobid Ex:5f32ff4e-a5c5-47af-8b70-981c896a9163
jobIdWorkflow Job Id of the workflow automation Job, use https://www.guidgenerator.com to generate unique jobid Ex:5f32ff4e-a5c5-47af-8b70-981c896a9163
jobIdCont Job Id of the workflow automation Job, use https://www.guidgenerator.com to generate unique jobid Ex:5f32ff4e-a5c5-47af-8b70-981c896a9163
start Start time of the data slice. ex: 2016-09-23T18:00:00
end End time of the data slice. ex: 2016-09-23T19:00:00
tag Tags for the resources
azurePortalUsername Valid Username to login into your Azure Portal
azurePortalPassword Valid Password to login into your Azure Portal
adminUsernameInformaticaVm Username to login into informatica vm
adminPasswordInformaticaVm Password to login into informatica vm
publicIPdnsPrefix Public IP dns prefix
userEmail Informatica Cloud Email ID
informaticaUsername Informatica Cloud Username
informaticaUserPassword Informatica Cloud password
userFirstname First name for Informatica Sign up
userLastname Last name for Informatica Sign up
userTitle User title for Informatica Sign up
userPhone User phone number for Informatica Sign up. Only numbers Ex: 1234567890
orgName Organization for Informatica Sign up
orgAddress Organization Address for Informatica Sign up
orgCity Organization city for Informatica Sign up
orgState Organization state for Informatica Sign up, Hint:Pass State Postal Codes Ex:CA
orgZipcode Organization zipcode for Informatica Sign up
orgCountry Organization's country for Informatica Sign up, Hint:Pass Country's ISO Codes Ex:US
orgEmployees Organization's Employees for Informatica Sign up
baseUrl Base URL for the reference templates and scripts

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/informatica/informatica-adf-hdinsight-powerbi/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/informatica/informatica-adf-hdinsight-powerbi/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure