Pomiń nawigację

Documentation sample for VM with static PIP scenario.

autor: Telmo Sampaio
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2015

This template set creates a VM with a static PIP.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vnetName Name for the new VNet.
vnetPrefix CIDR prefix for the VNet address space.
frontEndSubnetName Name for the front end subnet.
frontEndSubnetPrefix CIDR address prefix for the front end subnet.
storageAccountNamePrefix Name prefix for standard storage account (max 11 characters).
stdStorageType Storage type.
osType Type of OS to use for VMs: Windows or Ubuntu.
adminUsername Username for local admin account.
adminPassword Password for local admin account.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/iaas-story/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/iaas-story/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure