Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploy HDInsight on Linux (w/ Azure Storage, SSH key)

autor: Guy Haycock
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux. This template also creates an Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username / public key.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
clusterType The type of the HDInsight cluster to create.
clusterName The name of the HDInsight cluster to create.
clusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards.
clusterLoginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one uppercase letter, one lowercase letter and one non-alphanumberic character. The following characters are not allowed (single quote, double quote, backslash, right bracket, full-stop). Also the password must not contain 3 consecutive characters from the cluster username or SSH username.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster.
sshPublicKey This field must be a valid SSH public key.
clusterWorkerNodeCount The number of nodes in the HDInsight cluster.
location Location for all resources.
HeadNodeVirtualMachineSize This is the headnode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
WorkerNodeVirtualMachineSize This is the workerdnode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-linux-ssh-publickey/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-linux-ssh-publickey/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure