Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

HDInsight (Linux on existing Hive metastore, SSH, vnet)

autor: Guy Haycock
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2021

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux, on an existing Hive metastore and virtual network. The SSH authentication method for the cluster is username / password.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
clusterName The name of the cluster to create.
clusterVersion The HDInsight version to deploy.
headNodeVirtualMachineSize This is the headnode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
workerNodeVirtualMachineSize This is the workernode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
workerNodeCount The number of worker nodes in the cluster.
clusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards.
clusterLoginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one upper case letter, one lower case letter, and one non-alphanumeric character except (single-quote, double-quote, backslash, right-bracket, full-stop). Also, the password must not contain 3 consecutive characters from the cluster username or SSH username.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster. The sshUserName can only consit of digits, upper or lowercase letters, and/or the following special characters (%&'^_`{}~). Also, it cannot be the same as the cluster login username or a reserved word
sshPassword SSH password must be 6-72 characters long and must contain at least one digit, one upper case letter, and one lower case letter. It must not contain any 3 consecutive characters from the cluster login name
existingClusterStorageResourceGroup The resource group name of the storage account to use as the cluster's default storage.
existingClusterStorageAccountName The name of the storage account to use as the cluster's default storage.
newOrExistingClusterStorageContainerName The name of the storage container to use.
existingHiveMetastoreServerResourceGroupName The resource group name where the existing metastore SQL server is located.
existingHiveMetastoreServerName The fully-qualified domain name (FQDN) of the SQL server to use for the external Hive metastore.
existingHiveMetastoreDatabaseName The external Hive metastore's existing SQL database.
existingHiveMetastoreUsername The external Hive metastore's existing SQL server admin username.
existingHiveMetastorePassword The external Hive metastore's existing SQL server admin password.
existingVirtualNetworkResourceGroup The existing virtual network resource group name.
existingVirtualNetworkName The existing virtual network name.
existingVirtualNetworkSubnetName The existing virtual network subnet name.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-linux-ssh-publickey-metastore-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-linux-ssh-publickey-metastore-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure