Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

HDInsight with custom Ambari + Hive Metastore DB in VNET

autor: Guy Haycock
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2021

This template allows you to create an HDInsight cluster in an existing virtual network with a new SQL DB that serves as both a custom Ambari DB and Hive Metastore. You must have an existing SQL Sever, storage account, and VNET.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
clusterName The name of the HDInsight cluster to create. This must be unique, less than 59 characters, can contain letters, numbers, and hyphens (the first and last characters must be a letter or number). The name cannot contain a reserved keyword.
clusterVersion The HDInsight version to deploy.
clusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards. The cluster login username must be 2-20 characters and consist of digits, lowercase letters, and/or the following special characters: (!#$%&'()-^_`{}~). The name cannot contain a reserved keyword.
clusterLoginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one upper case letter, one lower case letter, and one non-alphanumeric character. The following characters are not allowed (single-quote, double-quote, backslash, right-bracket, full-stop). Also, the password must not contain 3 consecutive characters from the cluster username or SSH username.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster. The SSH username can only consist of digits, upper or lowercase letters, and/or the following special characters (%&'^_`{}~). Also, it cannot be the same as the cluster login username or a reserved word.
sshPassword SSH password must be 6-72 characters long and must contain at least one digit, one upper case letter, and one lower case letter. It must not contain any 3 consecutive characters from the SSH username.
HeadNodeVirtualMachineSize This is the headnode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
WorkerNodeVirtualMachineSize This is the worerdnode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
workerNodeCount The number of worker nodes in the cluster.
existingClusterStorageResourceGroup The resource group name of the storage account to use as the cluster's default storage.
existingClusterStorageAccountName The name of the storage account to use as the cluster's default storage.
newOrExistingClusterStorageContainerName The name of the storage container to use.
existingSQLServerResourceGroup The name of the resource group where the existing SQL server is to use for the new external metastore SQL db.
existingSQLServerName The name of the existing SQL server to use for the new external metastore SQL db.
existingSQLServerUsername The external Hive metastore's existing SQL server admin username.
existingSQLServerPassword The external Hive metastore's existing SQL server admin password.
newMetastoreDBName The name of the new SQL db to create to serve as the external metastores.
existingVirtualNetworkResourceGroup The existing virtual network resource group name.
existingVirtualNetworkName The existing virtual network name.
existingVirtualNetworkSubnetName The existing virtual network subnet name.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-custom-ambari-db/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-custom-ambari-db/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure