Pomiń nawigację

Creates an HDInsight cluster running Apache Spark 1.4.1.

autor: Jason Ingram
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2015

Creates an HDInsight linux cluster running Apache Spark 1.4.1.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
clusterName The name of the HDInsight cluster to create.
loginUsername These credentials can be used to submit jobs to the cluster, log into cluster dashboards, log into Ambari, and SSH into the cluster.
loginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
clusterNodeSize All nodes will be deployed using the specified hardware profile: D12(4 CPU Cores, 28GB of RAM), D13(8 CPU Cores, 56GB of RAM), D14(16 CPU Cores, 112 GB of RAM).
clusterWorkerNodeCount The number of worker nodes in the HDInsight cluster.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/hdinsight-apache-spark/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/hdinsight-apache-spark/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Jason Ingram