Pomiń nawigację

Hazelcast Cluster

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2016

Hazelcast is an in-memory data platform that can be used for a variety of data applications. This template will deploy any number of Hazelcast nodes and they will automatically discover each other.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Username for hazelcast VMs
adminPassword Password for hazelcast VMs, if authenticationType is set to 'password'
sshPublicKey SSH Public key for hazelcast VMs, if authenticationType is set to 'sshPublicKey'
authenticationType Authenitcation method for logging into Hazelcast VMs.
clusterUserName Username for hazelcast grid
clusterPassword Password for hazelcast grid
dnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
instanceCount The number of hazelcast nodes in the grid
clusterName The tag used to identify this cluster
clusterPort The cluster port to identify this cluster
minHeapSizeInGB The minimum heap size for each hazelcast jvm. Applicable values should end in 'G' - 4G, 8G etc.
maxHeapSizeInGB The maximum heap size for each hazelcast jvm. Applicable values should end in 'G' - 4G, 8G etc.
aadClientId Azure Active Directory Service Principal client ID
aadClientSecret Azure Active Directory Service Principal client secret
aadTenantId Azure Active Directory Service Principal tenant ID
vmSize The size of each instance VM
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for deploying the Docker containers. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 14.04.5-LTS, 14.04-DAILY, 15.04
templateBaseUrl The base URL for the bootstrap files
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/hazelcast-vm-cluster/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/hazelcast-vm-cluster/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure