Redundant haproxy with Azure load-balancer and floating IP

Ostatnia aktualizacja: 2016-03-07

Szacowany koszt

$229.2897000000

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

This template creates a redundant haproxy setup with 2 Ubuntu VMs configured behind Azure load balancer with floating IP enabled. Each of the Ubuntu VMs run haproxy to load balance requests to other application VMs (running Apache in this case). Keepalived enables redundancy for the haproxy VMs by assigning the floating IP to the MASTER and blocking the load-balancer probe on the BACKUP. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Network Interfaces.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Admin username
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
lbDNSLabelPrefix DNS Label for the load balancer Public IP. Must be lowercase. It should match with the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
haproxyVMNamePrefix Prefix to use for names of VMs under the load balancer
appVMNamePrefix Prefix to use for names of application VMs
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 12.04.5-LTS, 14.04.2-LTS, 15.10.
vmSize Size of the VM

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/haproxy-redundant-floatingip-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/haproxy-redundant-floatingip-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od sivaedupuganti