Pomiń nawigację

Guacamole VM in existing VNet

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2016

This template deploys a VM with Guacamole, the free, open source HTML5 RDP/VNC proxy. An existing Virtual Network and a subnet are required for using this template. The base image is CoreOS Stable, and the deployment uses Docker containers.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
existingVNETLocation Location of the existing VNet (in which to deploy this VM)
vmName Name for the Guacamole VM
vmSize Instance size for the Guacamole VM
adminUsername Username to login to the VMs
sshKeyData Public key for SSH authentication
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNet
existingVirtualNetworkResourceGroup Name of the Resource Group containing the existing VNet
existingSubnetName Name of the subnet in the VNet you want to use

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/guacamole-rdp-vnc-gateway-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/guacamole-rdp-vnc-gateway-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure