Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Buffalo Web App

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2021

Start running your Golang Buffalo Application on Azure quickly and cheaply.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location The Azure Region which should be targeted while provisioning the infrastructure described in this template.
imageName The image which defines the application to be hosted in Azure.
name A unique name to identify the site, and its relate assets once it is created.
database The flavor of database that should be deployed alongside this application.
databaseName The name that will identify the database which is created, should one be created.
databaseAdministratorLogin The user handle for the administrator of the database to be created.
databaseAdministratorLoginPassword The password for the administrator of the database to be created.
dockerRegistryAccess Denotes whether the image selected lives in a public or private Docker registry.
dockerRegistryServerURL The url of the Docker registry which hosts the repository being used to host the image for your site.
dockerRegistryServerUsername The user handle used to authenticate against the private Docker registry, if applicable.
dockerRegistryServerPassword The password used to authenticate against the private Docker registry, if applicable.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/buffalo/gobuffalo/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/buffalo/gobuffalo/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure