Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploys a N node Gluster File System

autor: Paige Liu
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021

This template deploys a 2, 4, 6, or 8 node Gluster File System with 2 replicas on Ubuntu

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
hostOs OS to install on the host system (Centos was removed due to breaking change)
scaleNumber Number of nodes in the gluster file system
adminUsername ssh user name
vmSize VM size for the nodes
diskSize The size of the datadisks to be striped. The total capacity will be this size multiplied by the number of data disks you specify.
vmNamePrefix VM name prefix, a number will be appended for each node
virtualNetworkName Virtual network name for the cluster
virtualNetworkNewOrExisting Identifies whether to use new or existing Virtual Network
virtualNetworkResourceGroupName If using existing VNet, specifies the resource group for the existing VNet
subnetName subnet name
virtualNetworkAddressPrefix IP address in CIDR for virtual network
subnetAddressPrefix IP address in CIDR for subnet
volumeName Gluster file system volume name
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/gluster/gluster-file-system/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/gluster/gluster-file-system/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure