GlassFish on SUSE

autor: Callum Coffin
Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17

This template deploys a load balanced GlassFish (v3 or v4) cluster, consisting of a user defined number of SUSE (OpenSUSE or SLES) VMs.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
glassfishVersion Release number for the GlassFish package to be deployed
glassfishRelease Version of GlassFish to deploy
numberOfInstances Number of VMs
dnsNameforLBIP DNS for Load Balancer IP
vmSize VM(s) size
osImage Operating System to use for VM image(s)
adminUsername Admin username
glassfishAdminPassword GlassFish admin user password
sshPublicKey SSH public key on all VMs

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/glassfish-on-suse/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/glassfish-on-suse/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure