Pomiń nawigację

GitHub Enterprise

autor: GitHub
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2018

GitHub Enterprise is the private version of GitHub.com that will run on a VM in your Azure subscription. It makes collaborative coding possible and enjoyable for enterprise software development teams.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
accountPrefix Unique prefix for your Storage Account and VM name. Must be all lower case letters or numbers. No spaces or special characters.
adminUsername Username for the VM. This value is ignored.
adminPassword Password for the VM. This value is ignored.
vmSize VM Size. Select a DS v2 Series VM with at least 14 GB of RAM. Default value: Standard_DS3_v2
storageDiskSizeGB Select a Premium Storage disk capacity for your source code, in GB. Default value: 512.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/github-enterprise/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/github-enterprise/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure