Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Azure Game Developer Virtual Machine Scale Set

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2022

Azure Game Developer Virtual Machine Scale Set includes Licencsed Engines like Unreal.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Deployment Location
vmssName Name of VMSS Cluster
vmssSku GameDev Sku
vmssImgPublisher GameDev Image Publisher
vmssImgProduct GameDev Image Product Id
vmssImgSku GameDev Image Sku
vmssImgVersion GameDev Image Product Id
vmssOsDiskType GameDev Disk Type
vmssInstanceCount VMSS Instance Count
administratorLogin Administrator Login for access
passwordAdministratorLogin Administrator Password for access
fileShareStorageAccount File Share Storage Account name
fileShareStorageAccountKey File Share Storage Account key
fileShareName File Share name
p4Port Perforce Port address
p4Username Perforce User
p4Password Perforce User password
p4Workspace Perforce Client Workspace
p4Stream Perforce Stream
p4ClientViews Perforce Depot Client View mappings
ibLicenseKey Incredibuild License Key
gdkVersion GDK Version
useVmToSysprepCustomImage Use VM to sysprep an image from
remoteAccessTechnology Remote Access technology
teradiciRegKey Teradici Registration Key
parsecTeamId Parsec Team ID
parsecTeamKey Parsec Team Key
parsecHost Parsec Hostname
parsecUserEmail Parsec User Email
parsecIsGuestAccess Parsec Is Guest Access
vnetName Virtual Network Resource Name
subnetName Virtual Network Subnet Name
networkSecurityGroupName Virtual Network Security Group Name
vnetAddressPrefix Virtual Network Address Prefix
subnetAddressPrefix Virtual Network Subnet Address Prefix

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/azure-gamedev/gamedev-vmss/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/azure-gamedev/gamedev-vmss/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure