The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Function App and private endpoint-secured Storage

autor: gabesmsft
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
Location Location to deploy resources to.
AppName Name of the Function App.
plan Name of the Elastic Premium Plan for the Function App.
skuName The Sku name/size of the Elastic Premium plan
vnetName Name of the VNET that the Function App and Storage account will communicate over.
functionsSubnetName The subnet that the Function App will use for VNET traffic.
storagePESubnetName The subnet that will be used for the Storage private endpoints.
StorageAccountName Name of the Storage account that the Function App will use for operations and content.
virtualNetworkAddressPrefix VNET address space.
functionSubnetAddressPrefix Function App's subnet address range.
privateEndpointSubnetAddressPrefix Storage account's private endpoint's subnet address range.
postDeploymentScript An optional script to run after resource deployment to help ensure that the Functions host is able to start after the content share is pointing to the secured Storage account. This script will make an authenticated GET request to the Function App's Kudu site. If none is specified, this script won't be run.
identityName Name of an existing user managed identity used to run the optional deployment script. This parameter will be ignored if you specify none for the postDeploymentScript parameter.
identityNameResourceGroup Resource group of existing user managed identity used to run the optional deployment script. This parameter will be ignored if you specify none for the postDeploymentScript parameter.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure