Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create Function App and private endpoint-secured Storage

autor: gabesmsft
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location The location into which the resources should be deployed.
functionAppName The name of the Azure Function app.
functionAppPlanName The name of the Azure Function hosting plan.
functionPlanOS Specifies the OS used for the Azure Function hosting plan.
functionAppPlanSku Specifies the Azure Function hosting plan SKU.
functionStorageAccountName The name of the backend Azure storage account used by the Azure Function app.
vnetName The name of the virtual network for virtual network integration.
functionSubnetName The name of the virtual network subnet to be associated with the Azure Function app.
privateEndpointSubnetName The name of the virtual network subnet used for allocating IP addresses for private endpoints.
vnetAddressPrefix The IP adddress space used for the virtual network.
functionSubnetAddressPrefix The IP address space used for the Azure Function integration subnet.
privateEndpointSubnetAddressPrefix The IP address space used for the private endpoints.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure