Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Front Door Standard/Premium with static website origin

autor: John Downs
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2022

This template creates a Front Door Standard/Premium and an Azure Storage static website, and configured Front Door to send traffic to the static website.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location The location into which regionally scoped resources should be deployed. Note that Front Door is a global resource.
storageAccountName The name of the Azure Storage account to create. This must be globally unique.
storageSkuName The name of the SKU to use when creating the Azure Storage account.
storageStaticWebsiteIndexDocument The name of the page to display when a user navigates to the root of your static website.
storageStaticWebsiteErrorDocument404Path The name of the page to display when a user attempts to navigate to a page that does not exist in your static website.
frontDoorEndpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.
frontDoorSkuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-storage-static-website/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-storage-static-website/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure