Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Front Door Standard/Premium with rate limit

autor: John Downs
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2022

This template creates a Front Door Standard/Premium including a web application firewall with a rate limit rule.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
endpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.
originHostName The host name that should be used when connecting from Front Door to the origin.
frontDoorSkuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.
wafMode The mode that the WAF should be deployed using. In "Prevention" mode, the WAF will block requests it detects as malicious. In "Detection" mode, the WAF will not block requests and will simply log the request.
rateLimitThreshold The number of requests per client IP address within the specified duration.
rateLimitDurationInMinutes The duration at which the rate limit should be applied.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-rate-limit/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-rate-limit/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure