Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Front Door Standard/Premium with domain and certificate

autor: John Downs
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2022

This template creates a Front Door Standard/Premium including a custom domain and customer-managed certificate.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
endpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.
skuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.
originHostName The host name that should be used when connecting from Front Door to the origin.
customDomainName The custom domain name to associate with your Front Door endpoint.
certificateKeyVaultResourceGroupName The name of the resource group that contains the key vault with custom domain's certificate.
certificateKeyVaultName The name of the Key Vault that contains the custom domain's certificate.
certificateKeyVaultSecretName The name of the Key Vault secret that contains the custom domain's certificate.
certificateKeyVaultSecretVersion The version of the Key Vault secret that contains the custom domain's certificate. Set the value to an empty string to use the latest version.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-custom-domain-customer-certificate/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-custom-domain-customer-certificate/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure