The Azure Quickstart templates are currently available in English

Front Door Premium with VM and Private Link service

autor: John Downs
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2021

This template creates a Front Door Premium (Preview) and a virtual machine configured as a web server. Front Door uses a private endpoint with Private Link service to send traffic to the VM.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location The location into which the Azure Storage resources should be deployed. When using Private Link origins with Front Door Premium during the preview period, there is a limited set of regions available for use. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/frontdoor/standard-premium/concept-private-link#limitations for more details.
vnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the virtual network.
vmSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the VM subnet within the virtual network.
privateLinkServiceSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the Private Link service subnet within the virtual network.
vmSize The name of the SKU to use when creating the virtual machine.
vmOSName The name of the operating system to deploy on the virtual machine.
vmOSDiskStorageAccountType The type of disk and storage account to use for the virtual machine's OS disk.
vmAdminUsername The administrator username to use for the virtual machine.
vmAdminPassword The administrator password to use for the virtual machine.
frontDoorEndpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-premium-vm-private-link/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-premium-vm-private-link/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure