Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Front Door Premium with Azure Functions and Private Link

autor: John Downs
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2021

This template creates a Front Door Premium (Preview) and an Azure Functions app, and uses a private endpoint for Front Door to send traffic to the function app.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location The location into which regionally scoped resources should be deployed. Note that Front Door is a global resource. When using Private Link origins with Front Door Premium during the preview period, there is a limited set of regions available for use. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/frontdoor/standard-premium/concept-private-link#limitations for more details.
appName The name of the Azure Functins application to create. This must be globally unique.
functionAppServicePlanSkuName The SKU name to use for Azure Functions. This must be a SKU that is compatible with private endpoints, i.e. EP1 or better.
frontDoorEndpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-premium-function-private-link/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-premium-function-private-link/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure