Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location for the Azure resources.
virtualNetwork Specifies the Virtual Network configuration.
workspaceName Name of the Log Analytics workspace.
workspaceSku Pricing tier: PerGB2018 or legacy tiers (Free, Standalone, PerNode, Standard or Premium) which are not available to all customers.
appInsightsName The name of your Application Insights resource used by API Management.
apimServiceName The name of your API Management service.
apimPublisherEmail The email address of the owner of the service
apimPublisherName The name of the publisher.
apimSku The pricing tier of this API Management service. Only Developer and Premium are supported when deploying into a shared VNET.
apimCapacity Number of deployed units of the SKU.
frontDoorName Name of the Azure Front Door which is globally unique. Min length: 5. Max length: 64
frontDoorEnforceCertificateNameCheck Whether to enforce certificate name check on HTTPS requests to all backend pools. No effect on non-HTTPS requests. - Enabled or Disabled
frontDoorFrontendEndpoint This parameter contains the name and properties of the frontend endpoint.
frontDoorBackendPool This parameter contains the name and properties of the Application Gateway Backend Pool
frontDoorRoutingRule This parameter contains the name and properties of the routing rule.
frontDoorHealthProbeSettings This parameter contains the name and properties of the health probe settings.
deployWaf Specifies whether to deploy a global WAF policy in Front Door.
wafPolicyName The name of the WAF policy
wafMode Describes if it is in detection mode or prevention mode at policy level.
allowTrafficOnlyFromFrontDoor Specifies whether to allow traffic to API Management public endpoints only from Front Door.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-api-management/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-api-management/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure