Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Connect to an Azure File Share via a Private Endpoint

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access an Azure File Share via a private endpoint.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Specifies the location for all the resources.
virtualNetworkName Specifies the name of the virtual network hosting the virtual machine.
virtualNetworkAddressPrefix Specifies the address prefix of the virtual network hosting the virtual machine.
subnetName Specifies the name of the subnet hosting the virtual machine.
subnetAddressPrefix Specifies the address prefix of the subnet hosting the virtual machine.
vmName Specifies the name of the virtual machine.
vmSize Specifies the size of the virtual machine.
imagePublisher Specifies the image publisher of the disk image used to create the virtual machine.
imageOffer Specifies the offer of the platform image or marketplace image used to create the virtual machine.
imageSku Specifies the Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version.
authenticationType Specifies the type of authentication when accessing the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminUsername Specifies the name of the administrator account of the virtual machine.
adminPasswordOrKey Specifies the SSH Key or password for the virtual machine. SSH key is recommended.
diskStorageAccounType Specifies the storage account type for OS and data disk.
numDataDisks Specifies the number of data disks of the virtual machine.
osDiskSize Specifies the size in GB of the OS disk of the VM.
dataDiskSize Specifies the size in GB of the OS disk of the virtual machine.
dataDiskCaching Specifies the caching requirements for the data disks.
_artifactsLocation Specifies the base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken Specifies the sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
scriptFileName Specifies the script to download from the URI specified by the _artifactsLocation parameter.
deployLogAnalytics Specifies whether to deploy a Log Analytics workspace to monitor the health and performance of the virtual machine.
workspaceName Specifies the globally unique name of the Log Analytics workspace.
workspaceSku Specifies the SKU of the Log Analytics workspace.
fileStorageAccountName Specifies the name of the Azure Storage account hosting the File Share.
fileShareName Specifies the name of the File Share. File share names must be between 3 and 63 characters in length and use numbers, lower-case letters and dash (-) only.
shareQuota Specifies the maximum size of the share, in gigabytes. Must be greater than 0, and less than or equal to 5TB (5120). For Large File Shares, the maximum size is 102400.
blobStorageAccountName Specifies the globally unique name for the storage account used to store the boot diagnostics logs of the virtual machine.
fileStorageAccountPrivateEndpointName Specifies the name of the private link to the boot diagnostics storage account.
blobStorageAccountPrivateEndpointName Specifies the name of the private link to the boot diagnostics storage account.
networkAclsDefaultAction Allow or disallow public access to all blobs or containers in the storage accounts. The default interpretation is true for this property.
allowBlobPublicAccess Allow or disallow public access to all blobs or containers in the storage accounts. The default interpretation is true for this property.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/file-share-private-endpoint/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/file-share-private-endpoint/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure