Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create an ExpressRoute Circuit with BGP Peering

autor: amitsriva
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021

This template creates an ExpressRoute Circuit and an AzurePrublicPeering BGP Peering, for a specified Service Provider and SKU

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
circuitName This is the name of the ExpressRoute circuit.
serviceProviderName This is the name of the ExpressRoute Service Provider. It must exactly match one of the Service Providers from List ExpressRoute Service Providers API call.
peeringLocation This is the name of the peering location and not the ARM resource location. It must exactly match one of the available peering locations from List ExpressRoute Service Providers API call.
bandwidthInMbps This is the bandwidth in Mbps of the circuit being created. It must exactly match one of the available bandwidth offers List ExpressRoute Service Providers API call.
sku_tier Chosen SKU Tier of ExpressRoute circuit. Choose from Premium or Standard SKU tiers.
sku_family Chosen SKU family of ExpressRoute circuit. Choose from MeteredData or UnlimitedData SKU families.
peeringType BGP peering type for the Circuit. Choose from AzurePrivatePeering, AzurePublicPeering or MicrosoftPeering.
sharedKey The shared key for peering configuration. Router does MD5 hash comparison to validate the packets sent by BGP connection. This parameter is optional and can be removed from peering configuration if not required.
peerASN The autonomous system number of the customer/connectivity provider.
primaryPeerAddressPrefix /30 subnet used to configure IP addresses for interfaces on Link1.
secondaryPeerAddressPrefix /30 subnet used to configure IP addresses for interfaces on Link2.
vlanId Specifies the identifier that is used to identify the customer.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-public-private-peering/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-public-private-peering/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure