Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create EventHubs with Capture enabled

autor: Ajit Navasare
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub and enabling Capture on it

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
existingStorageAcctResourceId Name of the exiting Storage Account to archieve captures
eventHubNamespaceName Name of the EventHub namespace
eventhubSku The messaging tier for service Bus namespace
skuCapacity MessagingUnits for premium namespace
isAutoInflateEnabled Enable or disable AutoInflate
maximumThroughputUnits Upper limit of throughput units when AutoInflate is enabled, vaule should be within 0 to 20 throughput units.
eventHubName Name of the Event Hub
messageRetentionInDays How long to retain the data in Event Hub
partitionCount Number of partitions chosen
captureEnabled Enable or disable the Capture feature for your Event Hub
captureEncodingFormat The encoding format Eventhub capture serializes the EventData when archiving to your storage
captureTime the time window in seconds for the archival
captureSize the size window in bytes for evetn hub capture
blobContainerName Your existing storage container that you want the blobs archived in
captureNameFormat A Capture Name Format must contain {Namespace}, {EventHub}, {PartitionId}, {Year}, {Month}, {Day}, {Hour}, {Minute} and {Second} fields. These can be arranged in any order with or without delimeters. E.g. Prod_{EventHub}/{Namespace}\{PartitionId}_{Year}_{Month}/{Day}/{Hour}/{Minute}/{Second}
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventhub/eventhubs-create-namespace-and-enable-capture/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventhub/eventhubs-create-namespace-and-enable-capture/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure