Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

EPiserverCMS in Azure

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021

This template allows you to create resources required for EpiServerCMS deployment in Azure

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
WebApplicationWebAppName Name of the WebApp Running EPiServer
WebApplication-HostingPlanNameName Name of the App Service Hosting Plan
WebApplication-HostingPlanNameSKU Describes the pricing name of the Hosting Plan
WebApplication-HostingPlanTierSKU Describes the pricing tier of the Hosting Plan
WebApplication-HostingPlanNameWorkerSize Describes the WorkerSize level of the Hosting Plan
StorageAccountType Describes the Storage Account Type
StorageAccountName Name of the Storage Account
sqlserverName Name of the Sql Server
sqlserverAdminLogin Name of the Sql Admin Account
sqlserverAdminLoginPassword Password of the Sql Admin Account
SQL-DatabaseName Name of the Sql Database
SQL-DatabaseCollation Describes the performance level for SQL Databse Collation
SQL-DatabaseEdition Describes the performance level for SQL Database Edition
SQL-DatabaseRequestedServiceObjectiveName Describes the performance level for Edition
serviceBusNamespaceName Name of the Service Bus namespace
serviceBusSku The messaging tier for service Bus namespace
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/episerver/episerver-cms-in-azure/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/episerver/episerver-cms-in-azure/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure