Pomiń nawigację

JMeter environment for Elasticsearch

autor: Hans Krijger
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2018

This template will deploy a JMeter environment into an existing virtual network. One master node and multiple subordinate nodes are deployed into a new jmeter subnet. This template works in conjunction with the Elasticsearch quickstart template.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Admin username used when provisioning virtual machines
adminPassword Admin password used when provisioning virtual machines
existingVirtualNetworkName Existing virtual network name to deploy into which contains Elasticsearch nodes
subNodeCount Number of subordinate JMeter nodes to provision
subNodeSize Size of the subordinate JMeter nodes
bossNodeSize Size of the boss JMeter node
jarball The location of the test library and jar dependencies. This is extracted to every node under /opt/jmeter/apache-jmeter-2.13/lib/junit
testpack The location of the test jmx and run properties. This is extracted to the JMeter master node only, in /opt/jmeter
esClusterName The name of the Elasticsearch cluster to target
templateBase Change this value to your repo name if deploying from a fork
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/elasticsearch-jmeter/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/elasticsearch-jmeter/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure