Pomiń nawigację

IIS Server using DSC extension on a Windows VM

autor: Kay Singh
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2015

This template creates a Windows VM and sets up an IIS server using the DSC extension. NOTE: The DSC configuration module needs a SAS token to be passed in if you're using Azure Storage. For DSC module link from Github (default in this template), this is not needed.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
newStorageAccountName Storage Account Name
storageAccountType Type of the Storage Account
vmName Name of the VM
vmSize Size of the VM
imageSKU Image SKU
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
modulesUrl URL for the DSC configuration module. NOTE: Can be a Github url(raw) to the zip file
configurationFunction DSC configuration function to call

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-extension-iis-server-windows-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-extension-iis-server-windows-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure