Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploy Drupal with VM Scale Set, Azure Files and Mysql

autor: Mani Bindra
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2021

Deploy a VM Scale Set behind a load balancer/NAT & each VM running Drupal (Apache / PHP). All nodes share the created Azure file share storage and MySQL database

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
drupalVmSku Size of Drupal VMs in the VM Scale Set.
drupalVMDiskSku Storage account type for the cluster
drupalUbuntuOSVersion The Ubuntu version for the Drupal VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version.
drupalAdminUser Admin User for the Drupal installation.
drupalAdminPassword Admin password for the Drupal installation.
drupalVersion The Drupal Version to be installed
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
instanceCount Number of Drupal VM instances (minimum and default instance count). Atleast 2 are recommended for high availability
maximumInstanceCount maximum number of drupal instances in the vm scale set
adminUsername Admin username on all Drupal VMs, gluster VMs.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
drupalInstallationDatabaseName The MySQL Database to which drupal will be installed
createNewMySQLServer If Yes new MySQL server will be provisioned using the mysql replication template
existingMySqlFQDN Fully qualified domain name of the existing mysql server. Required if a new mySql server is not created.
mySqlUser mysql username. When creating New MySQL server using mysql replication template this will be admin.
mySqlUserPassword mysql user password. For existing enter the existing password. In case of new MySQL server this will be the password for MySqL admin user
newMySqlDnsLabelPrefix Required when creating new MySQL server, FQDN of server will be using dnsLabelPrefix.location.cloudapp.azure.com
mySqlVmAdminUsername Required when creating new MySQL server. User name to ssh in to the MySQL VMs
mySqlVmAuthenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
mySqlVmadminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
mySqlVmSize Required when creating new MySQL server. size for the mySql VMs
mySqlOSVersion Required when creating new MySQL server. VM OS version
virtualNetworkName Virtual network name for the cluster
virtualNetworkNewOrExisting Identifies whether to use new or existing Virtual Network
virtualNetworkResourceGroupName If using existing VNet, specifies the resource group for the existing VNet
subnetName subnet name for the MySQL nodes
virtualNetworkAddressPrefix IP address in CIDR for virtual network
subnetAddressPrefix IP address in CIDR for db subnetq
subnetStartAddress Start IP address in the subnet for the VMs
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
storageAccountName Specifies the name of the Azure Storage account used for the file share.
fileShareName Specifies the name of the File Share. File share names must be between 3 and 63 characters in length and use numbers, lower-case letters and dash (-) only.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/drupal/drupal8-vmss-glusterfs-mysql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/drupal/drupal8-vmss-glusterfs-mysql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure