Pomiń nawigację

Deploy an Ubuntu VM with Docker Engine & Rancher

autor: Karim Vaes
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2018

This template allows you to deploy an Ubuntu VM with Docker (using the Docker Extension). In addition, the Rancher Server (or agent) will be deployed.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
uniqueDeployPrefix The unique prefix used for the nodes & dns. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
vmSize The size of the virtual machine used for the deployment
deploymentType Choose if you want to add nodes to an existing server or deploy a server without any nodes.
nodesApi (Ignored for deploymentType server) The api link to your RancherHost.
nodesCount (Ignored for deploymentType server) The amount of nodes to be provisioned
templateBase Change this value to your repo name if deploying from a fork
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/docker-rancher/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/docker-rancher/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure