The Azure Quickstart templates are currently available in English

DLWorkspace Deployment

autor: jinlmsft
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2018

Deploy DLWorkspace cluster on Azure

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
clusterNameDesired Name of cluster - should be lowercase, if it is not, a lowercase version will be used.
location Location of resources.
adminUsername Username on machines.
adminPassword Password for the virtual machines .
dlwsAdmins Comma separated list of users allowed to log into DLWorkspace webportal as administrator and manage the cluster
devSourceIP Array of IP prefixes of machines which can be used to connect to the dev box.
numberOfInfraVM Number of infra-VM to deploy.
infraVMSize Size of the infra-VM. Use a CPU VM for infra-VM.
numberOfWorkerVM Number of worker-VM to deploy.
workerVMSize Size of the worker-VM. Use a GPU VM for worker-VM.
openIDProvider Provider for OpenID Authentication - currently supports MSFT or Google, leave blank if not using.
openIDTenant Name of the web application registered with the authentication provider.
openIDClientID ClientID of the web application registered with the authentication provider.
openIDClientSecret Client Secret of the web application registered with the authentication provider.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dlworkspace-deployment/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dlworkspace-deployment/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure