Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy an entry level Disk Pool

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021

This template deploys a Disk Pool with 1 1TB existing Premium Disk in an existing subnet.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
diskPoolLocation Location of the Disk Pool
diskPoolSku Sku of the Disk Pool
diskPoolName Name of the Disk Pool
diskPoolAvailabilityZone Availability zone to deploy the Disk Pool
existingManagedDiskName Name of the managed disk (512 sector size) to create and export as an iSCSI LUN in the Disk Pool
targetName Name of the iSCSI Target
existingResourceGroupName Name of the resourceGroup for the existing virtual network and disk to deploy the Disk Pool.
existingVnetName Name of the existing virtual network to deploy the Disk Pool into.
existingSubnetName Name of the existing subnet to deploy the Disk Pool into.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storagepool/diskpool-create-entry-level/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storagepool/diskpool-create-entry-level/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure