Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Azure Digital Twins with Time Data History Connection

autor: jeffyou543
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2022

This template creates an Azure Digital Twins instance configured with a time series data history connection. In order to create a connection, other resources must be created such as an Event Hubs namespace, an event hub, Azure Data Explorer cluster, and a database. Data is sent to an event hub which eventually forwards the data to the Azure Data Explorer cluster. Data is stored in a database table in the cluster

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
digitalTwinsName Name given to Digital Twins resource
eventHubsNamespaceName Name given to Event Hubs namespace resource
eventHubName Name given to event hub resource
adxClusterName Name given to Azure Data Explorer cluster resource
databaseName Name given to database
databaseTableName Name given to table in database
eventHubsNamespacePlan Event Hubs namespace SKU option
eventHubsNamespaceTier Event Hubs namespace SKU billing tier
eventHubsNamespaceCapacity Event Hubs throughput units
clusterPlan Azure Data Explorer cluster SKU option
clusterCapacity Azure Data Explorer cluster capacity
clusterTier Azure Data Explorer cluster tier
retentionInDays Number of days to retain data in event hub
partitionCount Number of partitions to create in event hub
hotCachePeriod The time to keep database data in cache
softDeletePeriod The time data is kept in database
principalId The id that will be given data owner permission for the Digital Twins resource
principalType The type of the given principal id
location Location of to be created resources

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.digitaltwins/digitaltwins-with-function-time-series-database-connection/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.digitaltwins/digitaltwins-with-function-time-series-database-connection/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure