Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Elasticsearch cluster, Kibana and Logstash for Diagnostics

Ostatnia aktualizacja: 17.07.2021

This template deploys an Elasticsearch cluster and Kibana and Logstash VMs. Logstash is configured with an input plugin to pull diagnostics data from existing Azure Storage Tables.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
esClusterName The name of the Elasticsearch cluster.
esVersion Elasticsearch version to install.
vmClientNodeCount Number of Elasticsearch client nodes to provision (Setting this to zero puts the data nodes on the load balancer)
vmDataNodeCount Number of Elasticsearch data nodes
vmSize Size of the VM
vmSizeMarvelNodes Size of the Elasticsearch cluster marvel nodes
vmSizeMasterNodes Size of the Elasticsearch cluster master nodes
vmSizeClientNodes Size of the Elasticsearch cluster client nodes
vmSizeDataNodes Size of the Elasticsearch cluster data nodes
encodedConfigString Base64 encoded string which is the Logstash configuration. If you don't want to enter a custom Logstash configuration and would like to use the logstash-input-azurewadtable plugin set this to 'na'.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version.
existingDiagnosticsStorageAccountName Existing diagnostics storage account name.
existingDiagnosticsStorageAccountKey Existing diagnostics storage account key.
existingDiagnosticsStorageTableNames List of existing tables containing diagnostics data separated by semicolon (;).
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/elk/diagnostics-with-elk/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/elk/diagnostics-with-elk/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Skantha Kandiah