Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Diagnostics with Event Hub and ELK

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2021

This template deploys an Elasticsearch cluster and Kibana and Logstash VMs. Logstash is configured with an input plugin to pull diagnostics data from Event Hub.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
esClusterName The name of the Elasticsearch cluster.
esVersion Elasticsearch version to install.
vmClientNodeCount Number of Elasticsearch client nodes to provision (Setting this to zero puts the data nodes on the load balancer)
vmDataNodeCount Number of Elasticsearch data nodes
vmSizeMasterNodes Size of the Elasticsearch cluster master nodes
vmSizeClientNodes Size of the Elasticsearch cluster client nodes
vmSizeDataNodes Size of the Elasticsearch cluster data nodes
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version.
existingEHNamespace Existing Event Hub namespace.
existingEHSharedAccessKeyName Existing Event Hub shared access key name.
existingEHSharedAccessKey Existing Event Hub shared access key.
existingEHEntityPath Existing Event Hub entity path.
existingEHPartitions Existing Event Hub partitions.
_artifactsLocation Change this value to your repo name if deploying from a fork
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
location Location for all resources.
vmSize Default VM Size
esTemplateDeploy Path to Elastic Search Deployment

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/elk/diagnostics-eventhub-elk/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/elk/diagnostics-eventhub-elk/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Skantha Kandiah