The Azure Quickstart templates are currently available in English

DevopsTools-Jenkins-ChefHabitat-Terraform

autor: nvtuluva
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017

This Quickstart program uses DevOps tools like Jenkins, Terraform, Packer and ChefHabitat. Java App is built from Chef Habitat and deployed using Jenkins Job

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername username for the virtual machines.
authenticationType authentication type for the virtual machines.
adminPassword password for elk,vmss and mongodbterraform virtual machines
sshPublicKey generate ssh public key
jenkinsVmSize vm size
buildInstanceVmSize vm size
kibanaWebUIUsername kibana web ui username
kibanaWebUIPassword kibana web ui password, the password should have alphanumeric values only
azureApplicationId ad application id
azureClientSecret ad clientsecret
_artifactsLocation The base uri where artifacts required by this template are located. when the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sastoken required to access _artifactslocation. when the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-terraform/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-terraform/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od nvtuluva