The Azure Quickstart templates are currently available in English

DDoS attack on a virtual machine

autor: girishjaju
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This will deploy a virtual machine, OMS and other network resources. Perform the DDoS attack by following the guidleines and execute the scenario for detection of a DDoS attack.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
_artifactsLocation this will be the location for artifacts
_artifactsLocationSasToken this will be the sas key to access artifacts
location your resources will be created in this location
omsSku this will be you SKU for OMS
vNetName this will be name of the VNET
vNetAddressSpace this will be address space for VNET
subnetName this will be name of the subnet
subnetAddressSpace this will be address space for subnet
nsgNamePrefix this will be prefix used for NSG
pipAddressType this will be the type of public IP address used for the VM name
vmNamePrefix this will be the prefix used for the VM name
adminUserName this will be the user name of the VMs deployed
adminUserPassword this will be the password of the user created on the user
emailToSendAlertsTo attack email alerts will be sent to this email id

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/ddos-attack-prevention/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/ddos-attack-prevention/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure