Pomiń nawigację

Enterprise Risk Analysis-Datameer,HDInsight,TrendMicro,Chef

Ostatnia aktualizacja: 28.08.2016

Enterprises that offer end-user payment transactions have to account for the below considerations: Risk evaluation on business transactions, Infrastructure risk management, Infrastructure configuration management. This Azure Partner QuickStart push to pilot solution launches a business intelligence Hadoop stack demonstrating online transactions risk analysis, provides an automated provisioning, configuration and integration of Datameer and Azure HDInsight, TrendMicro DeepSecurity & Chef Server products ready for staging / preproduction environments.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location where all the resources deploy
hdiclusterType The type of the HDInsight cluster to create.
hdiclusterName The name of the HDInsight cluster to create.
hdiclusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards.
hdiclusterLoginPassword The password must be at least 8 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
hdisshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster.
hdisshPassword The password must be at least 8 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
hdistorageAccount The name of the storage account to use
vmAdminNameTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager Virtual Machine admin username
vmAdminPasswordTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager Virtual Machine admin password
vmSizeTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager Virtual Machine size
dsmAdminName TrendMicro Deep Security Manager application username (To login to Trend DSM from browser)
dsmAdminPassword TrendMicro Deep Security Manager application password (To login to Trend DSM from browser)
dbName TrendMicro Deep Security Manager database name
dbAdminName TrendMicro Deep Security Manager database admin user
dbAdminPassword TrendMicro Deep Security Manager database admin password
publicIPDomainNameLabelTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager unique public DNS prefix
managerPortTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager management port
heartbeatPortTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager heartbeat port
vmAdminUsernameOrchServer Orchestrator Server Virtual Machine admin username
vmAdminPasswordOrchServer Orchestrator Server Virtual Machine admin password
publicIPDomainNameLabelOrchServer Orchestrator Server unique public DNS prefix
vmAdminUsernameChefServer Chef Server Virtual Machine admin username
vmAdminPasswordChefServer Chef Server Virtual Machine admin password
vmSizeChefServer Chef Server Virtual Machine size
publicIPDomainNameLabelChefServer Chef Server unique public DNS prefix
chefUserName Chef user name
chefUserFirstName Chef user first name
chefUserLastName Chef user last name
chefUserEmail Chef user email
chefUserPassword Chef user password
chefOrgShortName Chef org short name
chefOrgFullName Chef Org full name
adminUsernameChefWorkstation Chef Workstation Virtual Machine admin username
adminPasswordChefWorkstation Chef Workstation Virtual Machine admin password
vmSizeChefWorkstation Chef Workstation Virtual Machine size
publicIPDomainNameLabelChefWorkstation Chef Workstation unique public DNS prefix
adminUsernameDSAgentWindows Windows Deep Security Agent Virtual Machine admin username
adminPasswordDSAgentWindows Windows Deep Security Agent Virtual Machine admin password
publicIPDomainNameLabelDSAgentWindows Windows Deep Security Agent unique public DNS prefix
windowsvmcount Count of Windows Deep Security Agents to deploy
adminUsernameDSAgent Linux Deep Security Agent Virtual Machine admin username
adminPasswordDSAgent Linux Deep Security Agent Virtual Machine admin password
publicIPDomainNameLabelDSAgent Linux Deep Security Agent unique public DNS prefix
linuxvmcount Count of Linux Deep Security Agents to deploy
_artifactsLocation Artifactslocation
_artifactsLocationSasToken Reserved for deploying using Visual Studio. Please keep it as an empty string

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/datameer-trend-chef-riskanalysis/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/datameer-trend-chef-riskanalysis/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Gururaj Pandurangi