The Azure Quickstart templates are currently available in English

AzureDatabricks Template for VNetInjection and Load Balancer

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2021

This template allows you to create a a load balancer, network security group, a virtual network and an Azure Databricks workspace with the virtual network.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
disablePublicIp Specifies whether to deploy Azure Databricks workspace with Secure Cluster Connectivity (No Public IP) enabled or not
loadBalancerBackendPoolName Name of the outbound Load Balancer's Backend Pool.
loadBalancerFrontendConfigName Name of the outbound Load Balancer's Frontend Config.
loadBalancerName Name of the outbound Load Balancer.
loadBalancerPublicIpName Name of the outbound Load Balancer public IP.
location Location for all resources.
nsgName The name of the network security group to create.
pricingTier The pricing tier of workspace.
privateSubnetCidr Cidr range for the private subnet.
privateSubnetName The name of the private subnet to create.
publicSubnetCidr Cidr range for the public subnet..
publicSubnetName The name of the public subnet to create.
vnetCidr Cidr range for the vnet.
vnetName The name of the virtual network to create.
workspaceName The name of the Azure Databricks workspace to create.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.databricks/databricks-all-in-one-template-for-vnet-injection-with-load-balancer/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.databricks/databricks-all-in-one-template-for-vnet-injection-with-load-balancer/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure