Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Azure Data Factory with Git and managed vnet configuration

autor: tw3lveparsecs
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2022

This template creates Azure Data Factory with Git configuration and managed virtual network.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dataFactoryName Data factory name
enableManagedVirtualNetwork Managed Virtual Network name
enableManagedVnetIntegrationRuntime Enable the integration runtime inside the managed virtual network. Only required if enableManagedVirtualNetwork is true
location Data factory location
tags Object containing resource tags
publicNetworkAccess Enable or disable public network access
configureGit Configure git during deployment
gitRepoType Git repository type. Azure DevOps = FactoryVSTSConfiguration and GitHub = FactoryGitHubConfiguration
gitAccountName Git account name. Azure DevOps = Organisation name and GitHub = Username
gitProjectName Git project name. Only relevant for Azure DevOps
gitRepositoryName Git repository name
gitCollaborationBranch The collaboration branch name. Default is main
gitRootFolder The root folder path name. Default is /
systemAssignedIdentity Enables system assigned managed identity on the resource
userAssignedIdentities The user assigned ID(s) to assign to the resource
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticLogAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticEventHubAuthorizationRuleId Event hub authorization rule for the Event Hub namespace. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticEventHubName Event hub name. Only required if enableDiagnostics is set to true
resourcelock Specify the type of resource lock.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-git-config-managed-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-git-config-managed-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure