Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create a V2 data factory

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to a table in an Azure SQL database.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
dataFactoryLocation Location of the data factory.
AzureStorage_connectionString Connection string for the Azure Storage account.
blobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
inputBlobFolder The folder in the blob container that has the input file.
inputBlobName Name of the input file/blob.
AzureSqlDatabase_connectionString Connnection string for the Azure SQL database.
sqlTableName Name of the target table in the Azure SQL database.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-blob-to-sql-copy/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-blob-to-sql-copy/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure