Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Bulk copy using Azure Data Factory

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2021

This template creates a V2 data factory that copies data in bulk an Azure SQL database to an Azure SQL data warehouse.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
location Location of the data factory.
azureStorageAccountResourceId Azure Storage account resource id.
azureStorageAccountName Azure Storage account name.
existingServerName Azure SQL Server name.
existingDatabaseName Azure SQL Server DB name.
existingDataWarehouseName Azure Data Warehouse name.
existingDatabaseAdminUsername Azure SQL Server DB Admin Username
databaseAdminPassword DB Password

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-azure-sql-database-to-sql-data-warehouse-copy/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-azure-sql-database-to-sql-data-warehouse-copy/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure